Algemene Voorwaarden

Lees deze voorwaarden alstublieft aandachtig, voordat u gebruikmaakt van de website en diensten van MASV BV. Door het gebruik van onze website of onze diensten, verklaart u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en hieraan verbonden bent.

Algemene zaken en contract

De internetsite www.mijnautosnelverkopen.be is een website, dat onder het domein van MASV BVBA, gelegen in Diegem (hierna "MASV" of "Wij"). Met deze website willen wij consumenten en andere bezoekers (hierna "gebruiker") over onze website en diensten informeren.


Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een online-evaluatie van zijn voertuig te krijgen. De online-evaluatie is geheel vrijblijvend.


De huidige algemene voorwaarden (hierna "AGV") gelden voor het gebruik van onze website en diensten. Deze AGV zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd. Wij behouden ons het recht om deze AGV op elk moment en zonder het noemen van redenen te veranderen.

Online-evaluatie

Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een online-evaluatie van zijn voertuig te krijgen. De online-evaluatie dient slechts als informatie over een mogelijke verkoopprijs voor uw voertuig.


De online-evaluatie van onze website vormt geen bindend koopaanbod van MASV, noch een bindend verkoopsbod van de eigenaar van het voertuig.


Een aankoop van een voertuig door MASV BVBA wordt enkel overwogen na inspectie van het voertuig door één van onze experts op een voorafbepaalde locatie in België.


Iedere evaluatie, die online wordt verkregen of per email naar de gebruiker wordt gestuurd, is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het voertuig.

Gebruikersrechten

Gebruikers hebben in het kader van deze gebruikersvoorwaarden het recht om een kopie te maken van het online-evaluatie formulier, wat door MASV is samengesteld.


Het gebruik is uitsluitend toegestaan voor individueel en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen de online gegevens noch volledig, noch gedeeltelijk voor de opbouw van een eigen database in iedere mediale vorm en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.


Het is verboden ongepast gebruik te maken van onze diensten en ons hierbij te belemmeren.


Gebruikers mogen zonder onze schriftelijke toestemming geen onderdelen van onze diensten extraheren en/of hergebruiken. In het bijzonder mogen gebruikers zonder de schriftelijke toestemming van MASV geen data mining, geen robots of vergelijkbare dataverzamelaars gebruiken, om alle wezenlijke onderdelen van onze diensten voor hergebruik te extraheren.


De integratie of andere verbinding in onze dienstverlening, zonder schriftelijke toestemming van MASV is niet toegestaan.


Presentatie en functionaliteit van onze diensten kunnen verschillen per apparaat - bijvoorbeeld via de internetsite of via de mobiele telefoon. Het ligt aan de techniek in hoeverre u gebruik kunt maken van de functies van onze website.


De gebruiker verleent MASV het onbeperkte en overdraagbare recht om de inhoud, die de gebruiker aan MASV overgedragen heeft, zoals voertuiggegevens en foto's in het kader van de evaluatie van een voertuig in een vestiging van MASV, online en offline te gebruiken.

Vrijwaring

Wij staan niet garant voor technische mankementen. Met name voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website of voor de correcte weergave door de van de gebruiker ingevoerde inhoud.


In het geval dat het aanbod niet aankomt kan de gebruiker contact opnemen met onze klantenservice via info@mijnautosnelverkopen.be.

Privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens en de privésfeer van de gebruiker van onze website worden erg serieus genomen. Om een maximale bescherming te handhaven, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming voldoen.


Verantwoordelijke instantie en dienstverlener is MASV bvba, Diegem, tel: +32 488 33 10 13, e-mail: info@mijnautosnelverkopen.be. U kunt voor alle vragen, wat betreft het privacybeleid, terecht bij MASV. Het beste per email naar info@mijnautosnelverkopen.be.


Persoonsgegevens zijn gegevens, waar een gebruiker individueel invloed op kan hebben. Daarbij hoort bijvoorbeeld het email-adres of telefoonnummer. Via onze website verzamelen wij persoonlijke gegevens, wanneer de gebruiker deze aan ons verstrekt. In het kader van de online-evaluatie van een voertuig is dit het geval.


Wij gebruiken deze informatie, voor zover dit nodig is om onze diensten te verlenen aan de gebruiker. Commercieel gebruik van de gegevens gebeurt uitsluitend met het oog op zelfpromotie (inclusief de aanbeveling reclame) door ons of verbonden bedrijven. Uw email-adres gebruiken wij, om u op de hoogte te stellen van vergelijkbare producten of diensten.


U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw email-adres en uw telefoonnumer gebruiken, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. U kunt uw intrekking echter ook sturen naar: info@mijnautosnelverkopen.be, onderwerp "Intrekking Privacy".

Aansprakelijkheidsbeperking

We proberen er altijd voor te zorgen, dat de diensten van MASV zonder storingen en foutloos beschikbaar zijn. Doordat wij afhankelijk zijn van het internet kan dit helaas niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot onze website kan onderbroken worden of beperkt zijn, wegens onderhoud o.i.d. We proberen de frequentie en duur van deze storingen te beperken.


In het kader van het gebruik van onze website en diensten accepteren we onbeperkte aansprakelijkheid bij schade, die door MASV of door onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende vertegenwoordigers worden veroorzaakt.


In het geval van enige nalatigheid in contractuele verplichtingen, is MASV niet aansprakelijk. Bovendien is MASV niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade door nalatigheid. Hierbij beperkt zich de nalatigheid door de gemiddelde schade.


De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op schade, als gevolg van gezondheidsproblemen of dergelijke lichamelijke klachten.


Voor zover de aansprakelijkheid van MASV uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en freelancers.


De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. MASV neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteitvan deze inhoud. Het gebruik van online inhoud is op eigen risico.

Geschillen

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan MASV.


Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.


De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan MASV.


Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


MASV doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.


De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

krediet of financiering

Indien de verkoper een lopend krediet en/of onderpand heeft op het voertuig dat hij/zij wenst te verkopen is hij/zij hiertoe verplicht dit uiterlijk, vrijwillig en aan het begin van een evaluatie te vermelden. Zelfs indien hij/zij hier niet expliciet naartoe gevraagd is.


Hij/zij is bovendien verplicht hiertoe het officiële openstaande saldo kenbaar te maken door middel van een officiële schriftelijke verklaring (of afbetalingstabel) van de betrokken kredietmaatschappij of financieringsinstelling en het invullen van een volmacht voor het opvragen van het betreffende dossier.


Het niet doorgeven of bewust achterhouden van dergelijke informatie of documenten geeft recht tot een onherroepelijke annulatie van de overeenkomst alsook een schadevergoeding voor alle commerciële, economische en juridische kosten en risico’s.

Auteursrecht en licenties

Alle handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.


Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo's of handelsmerken van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de rechten van derden. Dit is niet toegestaan.

Salvatorische clausule

Indien deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Er wordt geacht overeen te komen over een geldige bepaling, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Toepasselijk recht

Uitsluitend het recht van het Koninkrijk België geldt. Plaats van handeling en rechtelijke positie is Diegem.

cookie Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer info


Noodzakelijk
Statistieken
Marketing