Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

Artikel 1:

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Artikel 2:

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 5 dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3:

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de doorverkoop van de goederen.

Artikel 4:

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Artikel 5:

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

Artikel 6:

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag een administratieve kost verschuldigd van €35. Bij niet-betaling binnen vijftien dagen na ontvangst van een aangetekende zending komt er nog eens een administratieve kost bij van €35. Vanaf de 20ste dag na vervaldag wordt van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijl rente verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

Artikel 7:

In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van €50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper (Indien de bestelling geannuleerd wordt door verkoper door onvoorziene omstandigheden, overmacht, ….. waardoor de bestelling niet tijdig klaar zal zijn dient de verkoper de bestelling te annuleren de koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen en komen er geen extra kosten voor de verkoper),

Artikel 8:

Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

Artikel 9:

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

Artikel 10:

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico
van de koper. Er zal een kost van €5 per dag aangerekend worden.

Artikel 11:

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding woden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.

Artikel 12:

Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

Artikel 13:

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Artikel 14:

Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 1/3de betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, 1/3de bij de aanvang van de prestatie of de dienst en 1/3de bij de oplevering of de voltooiing ervan.

Artikel 15:

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestellng als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 16:

De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Artikel 17:

Klein onderhoud dient te gebeuren om de …………………km en groot onderhoud dient te gebeuren om de …………………..km.

Artikel 20:

Onderhoud en herstellingen dienen te gebeuren in ons garage tenzij er schriftelijk toestemming verkegen wordt van de zaakvoerder om ergens anders de herstelling of onderhoud te laten uitvoeren. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

Steven MotmansConditions générales de vente